[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
Weblink

ราคาน้ำมัน
 

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนภูหลวงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  จัดการศึกษา  2  ระดับ  คือ  ช่วงชั้นที่  2,3  และช่วงชั้นที่  3,4  ตั้งอยู่ เลขที่  90  หมู่ที่  7   บ้าน  หนองอีเก้ง  ตำบล  ภูหอ  อำเภอ   ภูหลวง  จังหวัด  เลย  รหัสไปรษณีย์  42230  โทรศัพท์  0-4287-9334  โทรสาร  0-4287-9333   website htt://www.phuluangwit.ac.th    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19  มีพื้นที่ทั้งหมด  228 ไร่  2 งาน  20.8  ตารางวา  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2522 โดยใช้โรงเรียนบ้านหนองคัน (โรงเรียนชุมชนหนองคันปัจจุบัน) ทำการเรียนการสอนชั่วคราวและในปีการศึกษา  2523  ได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนมาบริเวณโคกดินแดง  หมู่ที่  7  บ้านหนองอีเก้ง   ตำบล  ภูหอ  กิ่งอำเภอ  ภูหลวง  จังหวัด  เลย ซึ่งเป็นสถานที่ปัจจุบัน
 การจัดการศึกษา  โรงเรียนภูหลวงวิทยาจัดการศึกษา  2  ระดับ   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ช่วงชั้นที่  2,3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3   และช่วงชั้นที่
  3,4   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6 มีเขตพื้นที่บริการในอำเภอภูหลวง   5  ตำบล  มี   46  หมู่บ้าน       ดังนี้
ตำบลหนองคัน  ได้แก่  บ้านหนองคัน  บ้านแก่งบง  บ้านอุ่ม บ้านหนองเอี่ยน   บ้านห้วยหอม   บ้านโนนสว่าง   บ้านหัวนา   บ้านดอนหอ   บ้านศรีภูหลวง  ตำบลแก่งศรีภูมิ   ได้แก่    บ้านแก่งศรีภูมิ      บ้านใหม่พัฒนา    บ้านสวนปอ   บ้านหนองของแก่น    บ้านนาดินดำ   บ้านน้ำอุ่น  บ้านเทพนิมิต  
บ้านฟากเลย  
ตำบลห้วยสีเสียด   ได้แก่   บ้านห้วยสีเสียด   บ้านนามูลตุ่น  บ้านนาเจริญ   บ้านนาหนองทุ่ม  บ้านใหม่ศรีชมพู  บ้านทรัพย์เจริญ  บ้านโนนงาม
 บ้านน้ำพุพัฒนา   บ้านวังเดือนห้า 
ตำบลภูหอ   ได้แก่  บ้านหนองบัว    บ้านศรีอุบล   บ้านหนองบัวน้อย   บ้านหนองเขียด   บ้านสามแยก   บ้านหนองอีเก้ง   บ้านหนองบง   บ้านน้ำคู่  บ้านวังมน   บ้านน้ำค้อน้อย  บ้านนาโพธิ์  บ้านนาฝาย
ตำบลเลยวังไสย์  ได้แก่  บ้านเลยวังไสย์   บ้านห้วยท่า   บ้านไร่สุขสันต์  บ้านโคกหนองแห้ว   บ้านศรีเจริญ   บ้านห้วยส้มป่อย   บ้านเลยตาด  บ้านโนนพัฒนา
1.4  โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการอำเภอภูหลวง มี   18  โรงเรียน   ได้แก่    โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน    โรงเรียนบ้านอุ่ม  โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น   โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด   โรงเรียนบ้านวังน้ำพุ   โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ   โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ  โรงเรียนบ้านสวนปอ โรงเรียนบ้านนาดินดำ   โรงเรียนบ้านหนองบัว  โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง  โรงเรียนบ้านหนองเขียด  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์  โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย   โรงเรียนบ้านโคก  โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  โรงเรียนบ้านเลยตาดโนนพัฒนา

อัตลักษณ์ คือ ยิ้มไหว้ทักทายกัน


เอกลักษณ์คือ "รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี"

คำขวัญขงโรงเรียน

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นระเบียบอักษรย่อ

"ภ.ล.ว."


คติพจน์

“นตถิ  ปญญา  ษมา  อาภา   แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี  “

สีประจำโรงเรียน

“ ฟ้า – ชมพู ”

วิสัยทัศน์

โรงเรียนภูหลวงวิทยาร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวนำเทคโนโลยี มีความเป็นไทยอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

พันธกิจ
สร้างโรงเรียนดี  มีจิตสำนึกความเป็นไทย  มั่นใจในตนเอง


เป้าหมาย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาชุมชน
 

ปัจจุบันโรงเรียนภูหลวงวิทยามีบุลากรรวม  51 คน   ปีการศึกษา  2559 
มีนักเรียนรวม  621คน